سایت سوغاتی رابط مستقیم بین تولید کننده گان معتبر صنایع دستی و سوغاتی های معروف هر شهر و استان ومشتریان این محصولات است.و فروش این محصولات رابا برند اصلی خودشان ،به صورت عمده و جزئی را دارد.